شرکت بردنا گلوگاه

نتایج قرعه کشی

نتایج قرعه کشی

بیستمین دوره ی قرعه کشی

بیستمین دوره ی قرعه کشی

بیستمین دوره ی قرعه کشی  701 بردنا برگزار شد

با حضور محترم مدیر عامل و 9 نفر از عاملین فروش بردنا در ساعت 19 در مورخه 93/10/11 در شرکت بردنا برگزار شد

اسامی برندگان به شرح ذیل می باشد:

ردیف عاملین فروش اسامی برندگان شهر
1 خدربردی پردار محمود قرنجیک خواجه نفس
2 خدربردی بردار کمال قلی پور خواجه نفس
3 خدربردی بردار محمد کلته خواجه نفس
4 یداله موسوی حسین علی ریاحی بندر گز
5 یداله موسوی طاهره نعیمی بندر گز
6 یداله موسوی یحیی صداقتی بندر گز
7 یداله موسوی ارام میرزایی بندر گز
8 مهدی خالق زاده مهدی خالق زاده رستمکلا
9 رحمت قربانی رحمت قربانی لمراسک