شرکت بردنا گلوگاه

نتایج قرعه کشی

نتایج قرعه کشی

نوزدهمین دوره ی قرعه کشی

نوزدهمین دوره ی قرعه کشی

نوزدهمین دوره ی قرعه کشی برگزار شد

با حضور محترم مدیر عامل و 15 نفر از عاملین فروش بردنا در ساعت 19 در مورخ 93/9/6 در شرکت بردنا برگزار شد

اسامی برندگان به شرح ذیل میباشد

ردیف عاملین فروش اسامی برندگان شهر
1 علیرضا موجرلو مریم خواجوی گلوگاه
2 ابوالحسن قاسمی طاهره اخوندی بهشهر
3 ابوالحسن قاسمی نور علی قاسمی بهشهر
4 حاج حمید نادعلیزاده علی محمودی بهشهر
5 اسرافیل سهیلی محمد سیاه تیر جویبار
6 حاج علی دوستی حسن محمودی بهشهر
7 نصرت اله یوسفی نسرین یوسفی بهشهر
8 شعبان ابراهیمی عزیز کاویانی جویبار