شرکت بردنا گلوگاه

نتایج قرعه کشی

نتایج قرعه کشی

بیست و سومین دور ه ی قرعه کشی

بیست و سومین دور ه ی قرعه کشی

بیست و سومین دوره ی شرکت 701 بردنا برگزار شد

با حضور مدیر عامل محترم و 9 نفر از عاملین فروش در روز پنج شنبه ساعت 19 مورخ 93/11/9 در شرکت بردنا برگزار شد

اسامی برندگان به شرح ذیل می باشد

ردیف نام مشتری اسامی برندگان شهر
1 حسین وفائیان میر قربان صالحی نکا
2 حسین وفائیان محمد فتحی نکا
3 محمد باقر نظری علی مردانی نوکنده
4 محمد باقر نظری اسماعیل منوچهری شیع نوکنده
5 نصیبه عظیمی روح ا له بهی بندر گز
6 نصیبه عظیمی رضا سلیاری بندر گز
7 تاکامی سید مهران تاکامی ساری
8 بنی فاطمه و نوروزی غلامحسین جعفری گرگان
9 ابوالقاسم ریاحی مصطفی یوسفی شفیع بهشهر
10 نعمت تبرایی علیجان خادمیان بهشهر