شرکت بردنا گلوگاه

آدرس و تماس با 701 بردنا

آدرس: مازندران، 500 متری غرب شهر گلوگاه
تلفن : 9680-3466-011 (10 خط)             فکس: 6216-3466-011
ایمیل : bardena701hr@yahoo.com  ]  info@bardena701.ir
Adress: 500 m west of Galougah , Mazandaran province , Iran
Tel: +98 11-3466-9680                   Fax: +98 11-3466-6216