شرکت بردنا گلوگاه

خدمات پس از فروش

دستور العمل خدمات پس از فروش:

1- هدف:
هدف از تدوين اين دستورالعمل تامين نيازمنديهاي مشتري و انجام تعهدات سازمان در قبال محصولات توليد شده مي باشد. اين روش اجرايي در راستاي برآوردن الزامات بند 7-2-3 استاندارد ISO 9001: 2008 تهيه شده است.


2- دامنه کاربرد:
کليه محصولات تامين شده از طرف شرکت بردنا مي باشد

3- مسئوليت ها:
- مسئوليت اجراي اين روش بر عهده خدمات پس از فروش مي باشد.

4-شرح فعاليت:
    
    1-4- تعهدات شرکت در قبال مشتري:
کليه محصولات توليد شده (اجاق گازو اجاق فر) به مدت يکسال و كليه يخچال فريزرها به مدت 18 ماه ( از تاريخ نصب ) داراي گارانتي مي باشد. رفع کليه نواقص که به تشخيص کارشناسان اين مديريت مربوط به محصول يا خرابي قطعات آن باشد توسط واحد خدمات پس از فروش بطور رايگان انجام مي پذيرد. پس از خاتمه مدت گارانتي ارائه خدمات در مقابل دريافت اجرت صورت مي گيرد.
توجه: کارت گارانتي در بسته بندي محصولات شرکت وجود دارد که در زمان نصب دستگاه بايد از طرف واحد خدمات پس از فروش يا نماينده فروش امضاء گردد تا معتبر تلقي گردد.

2-4- انجام تعهدات نصب و گارانتي:
انجام نصب معمولاً از طرف نمايندگان خدمات محصولات انجام مي شود ، جهت انجام مشکلاتي  که هنگام گارانتي بوجود مي آيد پس از تماس مشتري با دفتر خدمات پس از فروش موارد در اين دفتر ثبت شده اين گزارش در اختيار کارشناس خدمات قرار گرفته وايشان گزارش را در فرم ليست انتظار گارانتي به شماره BUF09 تکميل و پس از تنظيم زمان مراجعه به مشتري اطلاع مي دهند که درچه زماني مراجعه ميکنند.
بعد از بر طرف  کردن عيب مربوطه فرم گزارش سرويس و گارانتي به شماره   BUF10 از طرف کارشناس مربوطه تکميل و به واحد ارسال مي گردد.

3-4- انجام تعميرات و سرويس:
در هنگام نياز به انجام تعميرات و سرويس فرم انتظار سرويس  به شماره BUF11 تکميل و پس از تعيين کارشناس و تهيه ابزار و اقلام مورد نياز گزارش سرويس و گارانتي به شماره BUF10  تکميل مي گردد.
توجه:  در بعضي از اوقات نياز است که وسيله مورد نياز به شرکت عودت داده شود در داخل شرکت تعمير شود در اين صورت بر روي اين گونه وسايل بر چسب رجوع وسيله به شماره BUF12 نصب مي گردد. و سپس به داخل شرکت عودت داده ميشود.