شرکت بردنا گلوگاه

سخن مدیر عامل

يکايک شما مشتريان، تامين کنندگان، سهامداران، رقبا و همکاران عزيزم که عضوي از خانواده ي بزرگي به نام 701 بَـردِنـا هستيد:

من، هوشنگ رحيمي، مؤسس، رئيس هيات مديره و مدير عامل701 بَـردِنـا آرزويم اين است که اين خانواده هر روز بزرگتر گردد، آرمانم اين است که بَـردِنـا نگين انگشتري صنعت لوازم خانگي باشد و باور دارم که ما مي توانيم با توليد محصولات با کيفيت و مشتري پسند، نام آور کشور عزيزمان ايران در جهان باشيم. و براي رسيدن به آرزو، آرمان و باورم از هيچ کوششي دريغ نمي نمايم.

"پیش به سوی تولید کننده ای که تولیداش، نامش، اندیشه اش بخشی از زندگی هر ایرانی است..."