شرکت بردنا گلوگاه

اخبار

حضور سرمایه گذاران چینی در شرکت بردنا

مذاکره با سرمایه گذاران چینی

مذاکره با سرمایه گذاران چینی

چند تن از سرمایه گذاران چینی با حضور در شرکت بردنا با مدیر عامل این شرکت کفتگو کردند. در این دیدار سرمایه گذاران چینی در خصوص نحوه سرمایه گذاری مشترک با شرکت بردنا در زمینه تولید لوازم خانگی مذاکره نمودند.


نویسنده : روابط عمومی شرکت بردنا