شرکت بردنا گلوگاه

نتایج قرعه کشی

نتایج قرعه کشی

بیست و چهارمین دوره ی قرعه کشی

بیست و چهارمین دوره ی قرعه کشی

بیست و چهارمین دوره ی قرعه کشی برگزار شد

با حضور محترم مدیر عامل و 6 نفر از عاملین فروش در روز پنج شنبه ساعت 7 شب  مورخ 93/11/23 برگزار شد

اسامی برندگان به شرح ذیل می باشد

ردیف عاملین فروش اسامی برندگان شهر
1 محسن کریم زاده سعید جعفری النگ
2 محسن کریم زاده ابراهیم سارانی النگ
3 دانیال الیاسی خانم نقدی رستمکلا
4 دانیال الیاسی عزیز صیامیان رستمکلا
5 دانشفر عباس زمانی کردکوی